Friday, 24 March 2017

contoh soal mol, massa Molar dan pembahasannya

Nomor 1
Jumlah mol Amonia yang terdapat dalam 6,02 x 1022 molekul NH3 adalah.....
A. 0,01 mol
B. 0,02 mol
C. 0,1 mol
D. 0,2 mol
E. 1 mol

Pembahasan
Mol = Jumlah partikel / Bilangan Avogadro
Mol = 6,02 x 1022 / 6,02 x 1023 = 0,2 mol
Jawaban: C

Nomor 2
Jumlah molekul 0,56 g CaO (Ar Ca = 40, Ar O = 16) adalah....
A. 6 x 1023
B. 3 x 1023
C. 6 x 1021
D. 3 x 1021
E. 6 x 1020

Pembahasan
Hitung terlebih dahulu Mr CaO = Ar Ca + Ar O = 40 + 16 = 56
Mol CaO = gr / Mr = 0,56 / 56 = 0,01 mol

Mol = Jumlah partikel / Bilangan Avogadro
Jumlah partikel = mol x bilangan Avogadro = 0,01 x 6 x 1023 = 6 x 1021
Jawaban: C

Nomor 3
Dalam 8 gr Oksigen (Ar = 16) terdapat molekul Oksigen sebanyak....
A. 1,505 x 1023
B. 3,01 x 1023
C. 0,2 x 1023
D. 24,08 x 1023
E. 48,16 x 1023

Pembahasan
Hitung terlebih dahulu mol Oksigen = gr / Ar = 8 / 16 = 0,5 mol
Banyak molekul oksigen = mol x bilangan Avogadro = 0,5 x 6,02 x 1023 = 3,01 x 1023
Jawaban: B

Nomor 4
Jika massa atom relatif (Ar) O = 16, N = 14, C = 12 dan H = 1 maka massa 0,5 mol Urea CO(NH2)2 adalah..
A. 22 g
B. 29 g
C. 30 g
D. 44 g
E. 60 g

Pembahasan
Hitung terlebih dahulu massa Molar Urea:
Mr CO(NH2)2 = Ar C + Ar O + 2 Ar N + 4 Ar H = 12 + 16 + 28 + 4 = 60

Menghitung Massa Urea
Mol = gr / Mr
gr = Mol x Mr = 0,5 x 60 = 30 g
Jawaban: C

Nomor 5
Jika diketahui Ar Ca = 40, H = 1, O = 16 maka massa molar Ca(OH)2 adalah....
A. 46
B. 57 g/mol
C. 68 g/mol
D. 74 g/mol
E. 78 g/mol

Pembahasan
Mr Ca(OH)2 = Ar Ca + 2 Ar O + 2 ArH
Mr Ca(OH)2 = 40 + 2 . 16 + 2 . 1
Mr Ca(OH)2 = 40 + 32 + 2 = 74 g/mol
Jawaban: D

Nomor 6
Diketahui Ar S = 32, O = 16 dan massa 0,5 mol XSO4 = 72 gram. Massa atom relatif X adalah...
A. 144
B. 96
C.72
D. 68
E. 46

Pembahasan
Mr XSO4 = Ar X + Ar S + 4 Ar O
gr/mol = Ar X + 32 + 4 . 16
72 / 0,5 = Ar X + 32 + 64
144 = Ar X + 98
Ar X = 144 - 98 = 46
Jawaban: E

Nomor 7
Jika bilangan Avogadro = L, jumlah atom Oksigen dalam 4 mol Al2(SO4)3 adalah....
A. 12L
B. 36L
C. 48L
D. 60L
E. 100L

Pembahasan
Persamaan Reaksi
AL2(SO4)3 ---> 2Al + 3 SO4

Hitung mol SO4
mol SO4 = (Koefisien SO4 / Koefisien AL2(SO4)3) x mol AL2(SO4)3
mo SO4 = (3 / 1) x 4
mol SO4 = 12 mol

Menghitung mol Oksigen
Perbandingan S : O = 1 : 4 maka mol S = 12 dan mol O = 48

Jumlah atom O = mol O x bilangan Avogadro
Jumlah atom O = 48 x L = 48 L
Jawaban: C